Posters

Author: Tomaszewski, Henryk
Countries: Poland
Year of poster origin: 1977

A2 (24 x 17 in)

EXC

76 EUR

Navigace