Posters

Author: Majewski, Lech
Countries: Soviet Union
Year of poster origin: 1981
Director: Nikolaj Gubenko

B1 (39 x 28 in)

EXC

60 EUR

Navigace